ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-FAQ

  • Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία; Η ψυχοθεραπεία αποτελείται από μια σειρά τεχνικών για τη θεραπεία συναισθηματικών και διαπροσωπικών δυσκολιών. Η ψυχοθεραπεία βοηθά τον πελάτη να καταλάβει τι τους κάνει να αισθάνονται θετικοί ή ανήσυχοι, καθώς και να καταλάβουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Εάν οι άνθρωποι καταφέρουν να εντοπίσουν τα συναισθήματα και τους τρόπους σκέψης τους, γίνονται καλύτεροι για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
  • Τι είναι η οικογενειακή ψυχοθεραπεία; Η οικογενειακή θεραπεία περιλαμβάνει ολόκληρη την οικογένεια, ή αρκετά μέλη της οικογένειας, όλοι μαζί συναντώνται με το θεραπευτή. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη αν τα μέλη μιας οικογένειας αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει πρόβλημα, και οι οικογενειακές σχέσεις μπορεί να συμβάλλουν ή να διατηρήσουν το πρόβλημα.
  • Τι είναι ψυχοθεραπεία ζεύγους; Η ψυχοθεραπεία με ζευγάρια είναι μια εις βάθος θεραπεία για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχέση τους και θέλουν να διερευνήσουν πώς έχουν προκύψει αυτά τα προβλήματα και τι μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή.

—————————————————————————————————————————————————-

  • What is individual psychotherapy?

Psychotherapy consists of a series of techniques for treating emotional and interpersonal difficulties. Psychotherapy helps the client understand what makes them feel positive or anxious, as well as accepting their strong and weak points. If people can identify their feelings and ways of thinking they become better at coping with difficult situations.

  • What is family psychotherapy?

Family therapy involves a whole family, or several family members, all meeting with a   therapist. Family therapy can be helpful if a family is having problems getting along. It can also be used when one family member has a problem, and family relationships may be contributing to or maintaining the problem.

  • What is couples psychotherapy?

Couple psychotherapy is an in-depth treatment for couples who are having difficulties in their relationship and want to explore how these problems have arisen and what interferes with changing them.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close