Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία-Online Psychotherapy

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρέχω υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής διαδικτυακά. Αυτό που χρειάζεται είναι γρήγορο Ίντερνετ και ένας ήσυχος και ιδιωτικός χώρος. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 96759027.

I would like to inform you that I am offering online psychotherapy and counseling services. What is needed is a fast internet service, and a private and quiet place. For more information you can call me on 96759027.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close